Raj Kachauri Veg

Raj Kachauri

Royal Cafe Special Raj Kachauri

Basket Chat Veg

Basket Chat

Royal Cafe Special Basket Chat

R.C. Spl. Deluxe Chat Veg

R.C. Spl. Deluxe Chat

Aloo Tikki, Dahi Vada, Papri Chat, Pani Batasha, Dahi Batasha

Chola Bhatura Veg

Chola Bhatura

With Salad

Kachauri Thali Veg

Kachauri Thali

4 Pcs Poori, Rice, Chola, Dry Veg., Mushroom Matar Raita & Sweets

Veg. Kabab Biryani Thali Veg

Veg. Kabab Biryani Thali

2 Pcs Veg Kabab, 2 Pcs Paratha , Veg. Biryani, Veg Gravy, Raita & Sweets

Spl. Punjabi Deluxe Thali Veg

Spl. Punjabi Deluxe Thali

Kadhai, Paneer, Chola, Dal Makhani, Dry Veg., Rajma, Rice, Raita, 2 Missi Roti, 1 Paratha, 1 Stuffed Paratha/ Stuffed Nan & Sweets

Spl. Deluxe Veg. Family Thali Veg

Spl. Deluxe Veg. Family Thali

Paneer, Mushroom Matar, Dry Veg., Makhni Dal, Chola, Rice, Raita, 1Paratha, 1Nan, 1 Stuffed Nan & Sweets

Without Onion Garlic Thali Veg

Without Onion Garlic Thali

Paneer, Dal, Rice, Aloo ki Sabzi, 2 Paratha Raita & Sweets

Punjabi Thali Veg

Punjabi Thali

Dal Makhani, Paneer, Chola, Dry Veg., Raita Rice, 1 Paratha, 1 Missi & Sweets

Royal Veg. Thali Veg

Royal Veg. Thali

Paneer, Dal, Rice, Dry Veg., 1 Paratha, 1 Nan Raita & Sweets

Spl. Deluxe Veg. Thali Veg

Spl. Deluxe Veg. Thali

Paneer, Mushroom Matar, Dal Makhani, Dry veg., Pulao, 2 Lachha Paratha, Raita & Sweets

Non-Veg Thali Non Veg

Non-Veg Thali

Chicken, Mutton, Rice, Raita, Paratha Nan & Sweets

Non-Veg  Platter Non Veg

Non-Veg Platter

Chicken, Mutton, Paneer, Rice, Paratha, Nan Raita & Sweets

Egg. Curry With Nan Non Veg

Egg. Curry With Nan

Egg Curry & Nan With Raita & Salad

Spl. Dix Non-Veg. Family Thali Non Veg

Spl. Dix Non-Veg. Family Thali

Chicken, Mutton, Egg Paneer, Dal, Rice, 1 Paratha , 1 Nan, 1 Butter Nan, 1 Stuffed Paratha/Stuffed Nan & Sweets

Spl. Mix Thali Non Veg

Spl. Mix Thali

Chicken, Mutton, Paneer, Dal, Rice, 1 Pcs Nan 1 Pcs Paratha, Raita & Sweets

Spl. Non-Veg Deluxe Thali Non Veg

Spl. Non-Veg Deluxe Thali

Chicken, Mutton, Egg Rice, Nan, Paratha, Raita & Sweets